Nemokamos dovanos
Darbo dienomis 08:00-18:00
+370 602 026 10
Ieškote dovanos?
Knyginelis

Taisyklės

PATVIRTINTA
Dovanos tau, MB narių susirinkimo
2013 m. lapkričio 4 dienos
įsakymu Nr. 20131104/1

 

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE DONOROX.LT TAISYKLĖS

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Dovanos tau, MB, juridinio asmens kodas 303164075, buveinės adresas, Kirtimų g. 69, Vilnius (toliau – donorox.lt), paslaugų teikimo interneto svetainėje http://donorox.lt/ (toliau - Interneto Svetainė) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja donorox.lt Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje donorox.lt teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis donorox.lt Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

1.3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.5. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

1.6. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis Interneto Svetainėje.

1.7. Donorox.lt veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir pagal sudarytas tarpininkavimo sutartis veikia trečiųjų šalių vardu ir sąskaita, jeigu konkrečiame pasiūlyme nėra nurodyta kitaip. Šios šalys (Partneriai) yra nurodomos kiekviename Pasiūlyme ir yra tiesiogiai atsakingos už šių prekių ar paslaugų bei jų suteikimo kokybę ir su tuo susijusių įsipareigojimų sąžiningą vykdymą. 

2.   SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje siūlomų laimėti prekių ar paslaugų teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos laimėti prekės ar paslaugos. Donorox.lt prekių ir paslaugų neteikia, t.y. donorox.lt nėra šių prekių ir (ar) paslaugų teikėjas ar pardavėjas, nebent tai tiesiogiai būtų nurodyta prie konkretaus pasiūlymo.

2.2. Susitarimas su Vartotoju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su donorox.lt yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Vartotojas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

2.3. Atskirų galimų laimėti prekių ar paslaugų teikimo sąlygas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, nustato tų prekių ar paslaugų laimėjimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš prekių ar paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.4. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Donorox.lt, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

2.5. Registracijos pateikimas. Registracija laikoma pateikta, kai vartotojas atlieka Taisyklių 2.6 punkte nurodytus veiksmus, o vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas registracijos gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.6. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. 1. Interneto Svetainėje paspaudžiama nuoroda „Registracija"; 2. Nurodomas registruojančiojo vartotojo el. pašto adresas ir kiti prašomi duomenys; 3. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis"; 4. Užbaigiama registracija.

2.7. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai vartotojas savo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna pranešimą apie sėkmingą registraciją interneto svetainėje donorox.lt. Jei vartotojas registruodamasis interneto svetainėje nurodo netikrus ar netikslius savo duomenis, elektronine forma interneto svetainėje sudaroma sutartis laikoma negaliojančia. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.

2.8. Informacijos suteikimas. Interneto Svetainėje vartotojui raštu yra suteikiama išsami informacijaapie konkrečios galimos laimėti prekės ar paslaugos teikėją, daikto ar paslaugos pagrindines savybes, laimėtos prekės ar paslaugos pristatymo (jeigu jis bus pristatomas) ar atsiėmimo tvarką, vartotojo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sąlygas. Prireikus, vartotojas turi teisę tiesiogiai kreiptis į paslaugos teikėją (prizo steigėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją.

2.9. Klaidų taisymas. Vartotojas, pastebėjęs donorox.lt pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai donorox.lt el. paštu info@donorox.lt arba telefonu +370 602 026 10 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą vartotojui suteikiama jo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

2.10. Vartotojas gali pasirinkti laimėtą prekę ar paslaugą atsiimti pats Interneto svetainėje nurodytais prekių/paslaugų atsiėmimo adresais arba, kad laimėta prekė/paslauga vartotojui būtų pristatyta paštu ar per kurjerį vartotojo nurodytu gyvenamosios vietos adresu.

2.11. Prekių bei paslaugų kokybė. Donorox.lt nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų dovanojamų prekių ir paslaugų kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės ar paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename laimėjimo pasiūlyme atskirai.

2.12. Visų galimų laimėti prekių ar paslaugų ypatybės nurodomos prie kiekvieno prekei ar paslaugai laimėti paskelbto konkurso esančiame aprašyme. Donorox.lt neatsako už tai, kad Interneto Svetainėje esančių galimų laimėti prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl vartotojo naudojamo monitoriaus ypatybių.

2.13. Donorox.lt neatsako už laimėtų prekių ar paslaugų atsiėmimo terminų pažeidimą, jeigu laimėjimas vartotojui nėra pateikiamas arba pateikiamas ne laiku dėl vartotojo kaltės, dėl nuo vartotojo priklausančių aplinkybių arba dėl nuo donorox.lt nepriklausančių aplinkybių.

2.14. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių donorox.lt negali pristatyti Interneto Svetainėje laimėtos prekės/paslaugos, donorox.lt turi teisę nutraukti sutartį, prieš tai informuodama vartotoją. Tokiu atveju Donorox.lt gali pasiūlyti analogišką ar panašią prekę/paslaugą laimėtam prizui kompensuoti.

2.15. Teisė atsisakyti sutarties. Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu donorox.lt ar paslaugos teikėjui per 7 darbo dienas nuo laimėjimo pristatymo dienos (kai laimima prekė ar paslauga). Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Atsiimto laimėjimo atveju vartotojas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu laimėjimas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, o donorox.lt įsipareigoja priimti grąžinamą laimėjimą atgal.

3.   DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Asmens duomenų apsauga. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti tik pirmą kartą registruojantis svetainėje. Donorox.lt įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus donorox.lt partnerius, teikiančius laimėto prizo pristatymo ar kitas su vartotojo laimėjimo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti donorox.lt teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.

3.2. Duomenų naudojimo tikslas. Donorox.lt Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie vartotoją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Visi tikslai detaliai yra įvardinti Privatumo politikoje.

4.   NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

4.1. Registracija. Norėdamas visapusiškai naudotis Interneto Svetaine, Vartotojas turi joje užsiregistruoti. Tam tikslui, vartotojas privalo užpildyti registracijos formą. Vartotojas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei vartotojas pateikia neteisingą informaciją arba donorox.lt turi pagrindą manyti, kad vartotojo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, donorox.lt turi teisę sustabdyti arba nutraukti vartotojo registravimą ir atsisakyti vartotojui teikti savo paslaugas. Užsiregistravusiam vartotojui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie Interneto Svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Vartotojas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto Svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Donorox.lt turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Vartotojas privalo nedelsiant informuoti donorox.lt apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Donorox.lt nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad vartotojas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.

4.2. Vartotojas turi teisę naudotis Interneto Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:

        a)šios Taisyklės;

b)visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).

4.3. Vartotojas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.

4.4. Vartotojas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto Svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

4.5. Vartotojas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti donorox.lt).

4.6. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:

a)įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;

        b)bet kokiu būdu kam nors pakenkti;

c)įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;

d)įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;

e)įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

f)sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;

        g)sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

h)Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Donorox.lt nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

4.7. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad donorox.lt nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.8. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad donorox.lt nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią vartotojas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.9. Pripažindamas interneto globalumą, vartotojas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, vartotojas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas.

5.   INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Vartotojas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, donorox.lt vertinimu, yra konfidenciali, todėl vartotojas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško donorox.lt sutikimo.

5.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su donorox.lt raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia vartotojui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius donorox.lt ženklus.

5.3. Vartotojas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

6.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Donorox.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

6.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, vartotojo naudojimosi paslaugomis faktą donorox.lt vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

6.3. Vartotojas sutinka su tuo, kad donorox.lt turi teisę siųsti vartotojui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

6.4. Donorox.lt teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.